Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Αλιείας Νάξου

 

Αρμοδιότητες:

α) Η μελέτη παντός αλιευτικού θέματος, της περιοχής δικαιοδοσίας εις τον τομέα της αλιευτικής παραγωγής και της αξιοποιήσεως αυτής.
β) Η παρακολούθησις των τάσεων και εξελίξεων του αλιευτικού κλάδου εις την περιοχήν της, των υφισταμένων δυσχερειών και προβλημάτων, ως και εισηγήσεις ή ενέργειαι διά την άρσιν και επίλυσιν αυτών.
γ) Η συγκέντρωσις στοιχείων και πληροφοριών, σχετικών με την αλιείαν δυναμένων να συμβάλλουν εις την, επί ορθών κατευθύνσεων, ανάπτυξιν της αλιείας εις την περιοχήν της.
δ) Η παροχή τεχνικών και λοιπών οδηγιών, βάσει των συμπερασμάτων της επιστήμης και της τεχνικής προς τους αλιείς και τους καλλιεργητάς οικονομικής σημασίας υδροβίων οργανισμών, ως και η μελέτη των αναγκών τούτων και η εισήγησις επί των ενδεικνυομένων να ληφθούν προς τούτο μέτρων.
ε) Η εκτέλεσις του υπό της Δ/νσεως Αλιείας καταρτιζομένου προγράμματος αναπτύξεως της αλιείας, καθ’ ό μέρος τούτο αφορά εις την περιοχήν αρμοδιότητός.
στ) Η άμεσος ενημέρωσις της Δ/νσεως Αλιείας επί παντός εκτάκτου περιστατικού εις την περιοχήν των, ως και η λήψις παντός προσφόρου μέτρου, διά την αντιμετώπισίν του.
ζ) Η από κοινού μετά των λοιπών συναρμοδίων τοπικών υπηρεσιών αντιμετώπισις των ανακυπτόντων αλιευτικών θεμάτων.
η) Η διοίκησις, διαχείρισις και εκμετάλλευσις των εν γένει ιχθυοτρόφων εσωτερικών υδάτων και ως αυναρμόδια υπηρεσία στα θαλάσσια υδατ. της περιοχής.
θ) Η παροχή τεχνικών οδηγιών εις τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς.
ι) Η παρακολούθησις της πιστής εφαρμογής των όρων των συμβάσεων, των υπό του Δημοσίου εκμισθουμένων ιχθυοτρόφων υδάτων εις αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή ιδιώτας.
ια) Η τήρησις στοιχείων των πάσης φύσεως ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
ιβ) Η παρακολούθησις του φορέως διοικήσεως και διαχειρίσεως των ιχθυοσκαλών και η τήρησις στοιχείων των δι’ αυτών διακινουμένων αλιευμάτων.
ιγ) Η συμμετοχή δι’ εκπροσώπου της εις την Γνωμοδοτικήν Επιτροπήν Διοικήσεως Ιχθυοσκαλών (ΓΕΔΙ).
ιδ) Η κατά τας κειμένας διατάξεις διοίκησις, διαχείρισις και εκμετάλλευσις των ιχθυοτρόφων ποταμών και ρεόντων εν γένει υδάτων και θυννείων, ως καί η εκμίσθωσις άνευ δημοπρασίας χώρων καταλλήλων προς καλλιέργειαν και εκμετάλλευσιν οστρέων και μυτίλων κατά το άρθρον 57 του Ν.Δ. 420/1970.
ιε) Η παραχώρησις υδατίνων χώρων, διά δοκιμαστικήν εγκατάστασιν προτύπων μορφών καλλιεργείας υδροβίων ζώων, συμφώνως τω άρθρω 64 του Ν.Δ. 420/1970—σύμφωνη γνώμη.
ιστ) Η τήρησις Μητρώου των ως άνω αλιευτικών σκαφών.
ιζ) Η παρακολούθησις μετά των συναρμοδίων υπηρεσιών των ρυπάνσεων και μολύνσεων του υδατίνου περιβάλλοντος και η εισήγησις διά την λήψιν των αναγκαίων μέτρων προστασίας του υδροβίου πλούτου.
ιη) Η εν συνεργασία μετά ερευνητικών εργαστηρίων της ημεδαπής και αλλοδαπής μελέτη νέων μεθόδων αλιείας και συγχρόνου τεχνολογίας και εξέτασις των δυνατοτήτων εφαρμογής εις την χώραν.
ιθ) Η δημιουργία Μουσείου δειγμάτων αλιευτικών μέσων καί εργαλείων, ως και υδροβίου χλωρίδος και πανίδος της Χώρας.

Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών αρμοδιοτήτων υλοποιούμε:
1) Εγκρίσεις Μεταβολών * επ/κών αλ/κών σκαφών
(*συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπου απαιτείται).
2) Οικονομικές Ενισχύσεις στην Αλιεία – στις Υδατοκαλιέργειες – Εμπορία – Μεταποίηση κλπ Μέτρων ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ για τα διάφορα Μέτρα.
3) Αλιευτική Έρευνα – Προτάσεις
4) Υδατοκαλλιέργειες
5) Εργαστήριο Υπηρεσίας

 ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοFax
ΠροϊστάμενοςΚρασσάς Γεώργιος22853614552285023990
Κρασσά-Βαθρακοκοίλη Ιακωβίνα2285361456
Τσελέντη Ευαγγελία (παράλληλα καθήκοντα)2285361451

Για να επικοινωνήσετε με τη χρήση email,  μεταβείτε στην ενότητα “Επικοινωνία”.