Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Αλιείας Νάξου

 

Αρμοδιότητες:

α) Η μελέτη παντός αλιευτικού θέματος, της περιοχής δικαιοδοσίας εις τον τομέα της αλιευτικής παραγωγής και της αξιοποιήσεως αυτής.
β) Η παρακολούθησις των τάσεων και εξελίξεων του αλιευτικού κλάδου εις την περιοχήν της, των υφισταμένων δυσχερειών και προβλημάτων, ως και εισηγήσεις ή ενέργειαι διά την άρσιν και επίλυσιν αυτών.
γ) Η συγκέντρωσις στοιχείων και πληροφοριών, σχετικών με την αλιείαν δυναμένων να συμβάλλουν εις την, επί ορθών κατευθύνσεων, ανάπτυξιν της αλιείας εις την περιοχήν της.
δ) Η παροχή τεχνικών και λοιπών οδηγιών, βάσει των συμπερασμάτων της επιστήμης και της τεχνικής προς τους αλιείς και τους καλλιεργητάς οικονομικής σημασίας υδροβίων οργανισμών, ως και η μελέτη των αναγκών τούτων και η εισήγησις επί των ενδεικνυομένων να ληφθούν προς τούτο μέτρων.
ε) Η εκτέλεσις του υπό της Δ/νσεως Αλιείας καταρτιζομένου προγράμματος αναπτύξεως της αλιείας, καθ’ ό μέρος τούτο αφορά εις την περιοχήν αρμοδιότητός.
στ) Η άμεσος ενημέρωσις της Δ/νσεως Αλιείας επί παντός εκτάκτου περιστατικού εις την περιοχήν των, ως και η λήψις παντός προσφόρου μέτρου, διά την αντιμετώπισίν του.
ζ) Η από κοινού μετά των λοιπών συναρμοδίων τοπικών υπηρεσιών αντιμετώπισις των ανακυπτόντων αλιευτικών θεμάτων.
η) Η διοίκησις, διαχείρισις και εκμετάλλευσις των εν γένει ιχθυοτρόφων εσωτερικών υδάτων και ως αυναρμόδια υπηρεσία στα θαλάσσια υδατ. της περιοχής.
θ) Η παροχή τεχνικών οδηγιών εις τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς.
ι) Η παρακολούθησις της πιστής εφαρμογής των όρων των συμβάσεων, των υπό του Δημοσίου εκμισθουμένων ιχθυοτρόφων υδάτων εις αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή ιδιώτας.
ια) Η τήρησις στοιχείων των πάσης φύσεως ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
ιβ) Η παρακολούθησις του φορέως διοικήσεως και διαχειρίσεως των ιχθυοσκαλών και η τήρησις στοιχείων των δι’ αυτών διακινουμένων αλιευμάτων.
ιγ) Η συμμετοχή δι’ εκπροσώπου της εις την Γνωμοδοτικήν Επιτροπήν Διοικήσεως Ιχθυοσκαλών (ΓΕΔΙ).
ιδ) Η κατά τας κειμένας διατάξεις διοίκησις, διαχείρισις και εκμετάλλευσις των ιχθυοτρόφων ποταμών και ρεόντων εν γένει υδάτων και θυννείων, ως καί η εκμίσθωσις άνευ δημοπρασίας χώρων καταλλήλων προς καλλιέργειαν και εκμετάλλευσιν οστρέων και μυτίλων κατά το άρθρον 57 του Ν.Δ. 420/1970.
ιε) Η παραχώρησις υδατίνων χώρων, διά δοκιμαστικήν εγκατάστασιν προτύπων μορφών καλλιεργείας υδροβίων ζώων, συμφώνως τω άρθρω 64 του Ν.Δ. 420/1970—σύμφωνη γνώμη.
ιστ) Η τήρησις Μητρώου των ως άνω αλιευτικών σκαφών.
ιζ) Η παρακολούθησις μετά των συναρμοδίων υπηρεσιών των ρυπάνσεων και μολύνσεων του υδατίνου περιβάλλοντος και η εισήγησις διά την λήψιν των αναγκαίων μέτρων προστασίας του υδροβίου πλούτου.
ιη) Η εν συνεργασία μετά ερευνητικών εργαστηρίων της ημεδαπής και αλλοδαπής μελέτη νέων μεθόδων αλιείας και συγχρόνου τεχνολογίας και εξέτασις των δυνατοτήτων εφαρμογής εις την χώραν.
ιθ) Η δημιουργία Μουσείου δειγμάτων αλιευτικών μέσων καί εργαλείων, ως και υδροβίου χλωρίδος και πανίδος της Χώρας.

Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών αρμοδιοτήτων υλοποιούμε:
1) Εγκρίσεις Μεταβολών * επ/κών αλ/κών σκαφών
(*συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπου απαιτείται).
2) Οικονομικές Ενισχύσεις στην Αλιεία – στις Υδατοκαλιέργειες – Εμπορία – Μεταποίηση κλπ Μέτρων ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ για τα διάφορα Μέτρα.
3) Αλιευτική Έρευνα – Προτάσεις
4) Υδατοκαλλιέργειες
5) Εργαστήριο Υπηρεσίας

Χρήσιμα Έντυπα
 1. Έγκριση αντικατάστασης μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
 2. Έγκριση μετασκευής επαγγελματικού αλιευτικού.
 3. Έγκριση μετασκευής επαγγελματικού αλιευτικού με αύξηση της μέγιστης συνεχούς ισχύος της μηχανής που φέρει το σκάφος”.
 4. Εκπρόθεσμη ανανέωση  επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.
 5. Παροχή Βεβαίωσης – Σύμφωνης γνώμης  νόμιμων προϋποθέσεων  για μεταβολές.
 6. Παροχή έγκρισης μεταβίβασης ποσοστού κυριότητας (ΜΕ ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΗ) για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος.
 7. Παροχή έγκρισης για μεταβίβαση κυριότητας (με επαγωγή κληρονομιάς)  για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος.
 8. Παροχή έγκρισης (μετανηολόγησης)-μεταλεμβολόγησης στα (νηολόγια-λεμβολόγια- BEMΣ) για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος.
 9. Παροχή έγκρισης για μετονομασία επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
 10. Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση ή ανανέωση άδειας υπαίθριου εμπορίου.
 11. Χορήγηση έγκρισης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού με επαγγελματικό αλιευτικό.
 12. Αποχαρακτηρισμός «ως αλιευτικού» ή οριστική διαγραφή με διάλυση του σκελετού.
ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοFax
ΠροϊστάμενοςΚρασσάς Γεώργιος22853614552285023990
Κρασσά-Βαθρακοκοίλη Ιακωβίνα2285361456
Τσελέντη Ευαγγελία (παράλληλα καθήκοντα)2285361451

Μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων στον τηλεφωνικό κατάλογο στην ενότητα Επικοινωνία.