Μενού Κλείσιμο

Γραφείο Επάρχου Νάξου

 

Αρμοδιότητες Επάρχου:

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 126974/9398 απόφασης (ΦΕΚ 3663/Β΄/2019) με θέμα “Συμπλήρωση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Επάρχους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.”:

Συμπληρώνουμε την αριθ. 117610/8784/2-9-2019 (ΦΕΚ 744/τ.ΥΟΔΔ/17-9-2019) απόφαση μας και ορίζουμε ότι οι αναφερόμενοι σε αυτήν Έπαρχοι θα ασκούν τις κάτωθι αρμοδιότητες για την Περιφερειακή τους Ενότητα υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί σε αυτήν αποκεντρωμένη υπηρεσία της αντίστοιχης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
Σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
– Την εισήγηση για την κατάρτιση ετησίων και πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία κτηνοτροφία και αλιεία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αποκεντρωμένες υπηρεσίες των αντιστοίχων Διευθύνσεων.
– Τη εισήγηση για τη σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αποκεντρωμένες υπηρεσίες των αντιστοίχων Διευθύνσεων.
– Εισήγηση για την κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων αναδασμών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
– Τον συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων υγείας των ζώων.
– Χορήγηση βεβαιώσεων για την εγγραφή στο μητρώο ελαίας και αμπέλου σε επίπεδο Περιφέρειας με βάση το αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
– Γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις για αποθήκες του άρθρου 2 του από 24-5-1985 π.δ. και του άρθρου 1 της αριθ.5219/3-2-2004 (ΦΕΚ 114/τ.Δ΄) υπουργικής απόφασης ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
– Βεβαιώσεις προγραμμάτων μελισσοκομίας, Βεβαιώσεις επί των στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας.
– Έγκριση διενέργειας αθλητικής αλιείας.
– Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
– Σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
– Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
– Χορήγηση βεβαιώσεων πλην των υγειονομικών για το ζωικό κεφάλαιο της Περιφερειακής Ενότητας.
Σε θέματα Ανάπτυξης και Εμπορίου:
– Την επιμέλεια για το διορισμό μελών της επιτροπής ποιοτικής εξέτασης δειγμάτων άρτου και η παρακολούθηση του έργου αυτής.
– Την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των πάσης φύσεων συνεργείων, επιτροπών, και εντολών εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά προβλέπονται από τη σχετική και εν ισχύ με το αντικείμενο νομοθεσία.
Σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας:
– Τον συντονισμό της εφαρμογής του υγειονομικού κανονισμού και των λοιπών υγειονομικών διατάξεων.
– Τον συντονισμό της υλοποίησης προγραμμάτων δημόσιας υγείας, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄).
– Τον συντονισμό και εποπτεία του υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και των λοιπών υγειονομικών ελέγχων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
– Βεβαίωση καταλληλότητας αυτοκινήτου για μεταφορά τροφίμων.
Σε θέματα Πολιτισμού Αθλητισμού και Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης:
– Την εισήγηση για την υλοποίηση από την Περιφέρεια αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων και την εισήγηση για την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
– Την Εποπτεία-Θεώρηση Βιβλίων των αθλητικών σωματείων περιοχής ευθύνης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας
– Τη χορήγηση αδειών τέλεσης επισήμων αθλητικών αγώνων ομάδας Ζ2 περιοχής ευθύνης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
– Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικών σχολών χορού, ανώτερων σχολών δραματικής τέχνης, χορού και κινηματογράφου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιοχής ευθύνης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας,
– Την εισήγηση για τον καθορισμό θέσεων εργασίας για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιοχής ευθύνης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Σε θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών
– Τη εισήγηση για τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής ΚΤΕΛ.
– Την εισήγηση καθορισμού του ελαχίστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων των ΚΤΕΛ.
Στην περίπτωση που στην Περιφερειακή Ενότητα δεν λειτουργεί αποκεντρωμένη υπηρεσία της αντίστοιχης Διεύθυνσης τα ανωτέρω θέματα θα υπογράφονται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ή εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο.

ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοFax
Σιδερή Αικατερίνη22853614412285361443

Μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων στον τηλεφωνικό κατάλογο στην ενότητα
Επικοινωνία.