Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020. Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

Κατεβάστε την υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση με ΑΔΑ: ΨΥ6Ε7ΛΞ-6Η7 του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Νάξου, σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων που εδρεύει στην Νάξο.