Μενού Κλείσιμο

Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας
Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

MetaforwnParatasiIsxyos