Μενού Κλείσιμο

Έκδοση προκήρυξης για χορήγηση 50 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 23 νέων αδειών, επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

«Έκδοση Προκήρυξης για χορήγηση στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου,  σύμφωνα   με  τις  διατάξεις του Ν.4849/2021».

Α)  Πενήντα (50) νέων ΑΔΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

και

Β)   Εικοσιτριών (23) νέων αδειών, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021, όπως ισχύει, η Περιφέρεια   Νοτίου   Αιγαίου  προκηρύσσει τη χορήγηση:

Α) Πενήντα (50) νέων ΑΔΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Και

Β) )   Εικοσιτριών (23) νέων ΑΔΕΙΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η   προκήρυξη    καθώς   και   οι    αντίστοιχες αιτήσεις   μπορούν  να  αναζητηθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ  παρακάτω στην παρούσα Δημοσίευση – Δελτίο Τυπου (με κλικ στα αριθμημένα σχετικά ΕΝΤΥΠΑ) καθώς και :

 στο Ο.Π.Σ.Α.Α.– Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από   04/04/2023   έως   13-05-2023   ώρα 23:59